Litterær Lounge er et arrangørfællesskab (forening pr. 11/1 2018), der udvælger mere eller mindre etablerede aarhusianske forfattere til oplæsningsarrangementer – udvalgt med en klar bevidsthed om kvalitet. Vores arbejde giver vækstlagets forfattere en enestående chance for at deltage i og lære af det mere etablerede litteraturmiljø, og på denne måde er vi med til at sikre udviklingen og fremmelsen af nye forfatterspirer.

Vi har siden 2014 været med til at skabe en ny kultur inden for den levende litteratur i Aarhus, fordi vi arbejder på tværs af forlag, genrer og steder. Det betyder, at vi bringer litteraturen ud, hvor den normalt ikke er til stede som fx i en brillebutik, et nedlagt mejeri og en tøjforretning. Vi sikrer altid, at der er en kombination af bredt anerkendte forfattere og nye stemmer. Mellem oplæsningerne er der live-musik, et intermezzo, så den uformelle stemning sikres og ordene kan synke ind.

Vi glæder os til at se jer.

 

 

——

Foreningens vedtægter

 

 • 1 Navn

Foreningens navn er Litterær Lounge.

 

 • 2 Formål

Litterær Lounge er et litterært fællesskab, der arrangerer oplæsninger med forfattere, ofte kombineret med musik mellem oplæsningerne, forskellige steder i og omkring Aarhus.

 

 • 3 Hjemsted

Foreningen har hjemme i Aarhus Kommune.

Foreningens adresse er: Jægergårdsgade 154C 1.tv, 8000 Aarhus C

 

 • 4 Medlemmer

Medlemskab af foreningen kan opnås igennem aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter, dvs. mødeaktivitet og afvikling af arrangementer. For at blive medlem kræves en indmeldelse. Godkendelse af medlemmer sker ved den siddende bestyrelse på næstkommende møde efter indmeldelsen. Medlemskabet er gyldigt indtil aktiv udmeldelse af foreningen eller mislighold heraf. Det er til enhver tid bestyrelsens skøn der afgør dette.

Et eventuelt kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Støttemedlemsskab af foreningen kan opnås af alle, der ønsker at bidrage til foreningens virke økonomisk. Støttemedlemsskabet er gyldigt i et kalenderår løbende fra 1.1. – 31.12.

Det pålægges bestyrelsen at føre kartotek over foreningens medlemmer.

 

 • 5 Eksklusion

Bestyrelsen har mandat til at ekskludere medlemmer ved flertal på 2/3 af bestyrelsen. Hvis et medlem ønsker at appellere sin eksklusion, kan generalforsamlingen overtrumfe bestyrelsens beslutning ved et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede.

 

 • 6 Kontingent

Medlemskontingentet bliver fastsat på generalforsamlingen.

Et støttemedlemsskab koster minimum 50kr p.a.

 

 • 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med minimum 3 ugers varsel på relevante medier og til foreningens medlemmer pr. mail.

Forretningsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

 • Valg af ordstyrer
  1. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed
 • Valg af referent
 • Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Godkendelse af regnskab
 • Godkendelse af budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Diskussion af indkomne forslag
 • Eventuelt

 

Aktive medlemmer, der har været med til minimum en generalforsamling har stemmeret.

Aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst et år kan stille op til valg til bestyrelsen.

Der kan kun indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen.

 • 8 Bestyrelse

Til bestyrelsen vælges fem medlemmer for et år af gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med sekretær, kasserer, næstformand og medlem. Dertil kan der vælges to suppleanter.

Bestyrelsen kan vælge at nedsætte en direktion der er tegningsberettiget.

 

 • 9 Økonomi

Foreningens regnskab følger kalenderåret 1.1.-31.12.

Foreningen kan ikke optage gæld.

Generalforsamlingen kan godkende regnskabet, når det forelægges af kassereren.

 

 • 10 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen og skal sendes ud på relevante fora senest to uger inden generalforsamlingen afholdes.

Vedtægtsændringer skal vedtages til generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 stemmer for.

 

 • 11 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses ved afholdelse af to ekstraordinære generalforsamlinger med minimum tre ugers mellemrum hvor mindst 2/3 stemmer for. Til disse skal mindst 3/5 af bestyrelsen være til stede.

 

Vedtaget d. 11/1/18